Hoàng Hà Mobile quảng cáo trên xe bus tuyến 22 tại Hà Nội

Hoang Ha Mobile은 21, 22, 32, 45 번 버스 노선의 하노이 버스 광고 캠페인을 운영하고 있습니다. “지금 삼성 Galaxy Note10 구매 | Note10 +”라는 메시지와 함께 이자율 0d로 할부 결제시 큰 프로모션을받습니다. 오래된 것과 새로운 것을 사면 최대 2 천만 동을 절약 할 수 있습니다..

Hoang Ha Mobile 정보:

1996 년에 설립 된 당사는 2000 년 하노이 최초의 휴대 전화 유통 업체 중 하나였으며, 공식적으로 194 Le Duan Street에 위치한 Masterdealer 인 SamSung 휴대 전화의 유일한 유통 업체가되었습니다..

10 년 가까이 쌓아온 경험과 명성을 바탕으로 우리는 항상 모든 제품에 대해 고객 만족과 만족을 제공합니다.
또한 열정적이고 사려 깊고 경험 많은 직원은 항상 고객에게 소중한 정보를 제공하고 고객이 가장 적합한 제품을 선택할 수 있도록 돕습니다.

하노이에서 버스에 광고 된 Hoang Ha Mobile의 일부 사진:

1 – Hoang Ha Mobile, 21 번 버스에 광고:

Hoàng Hà Mobile quảng cáo trên xe bus tuyến 21a tại Hà Nội

Hoàng Hà Mobile quảng cáo trên xe bus tuyến 21a tại Hà Nội

2 – Hoang Ha Mobile, 22 번 버스에 광고:

Hoàng Hà Mobile quảng cáo trên xe bus tuyến 22 tại Hà Nội

Hoàng Hà Mobile quảng cáo trên xe bus tuyến 22 tại Hà Nội

3 – Hoang Ha Mobile, 32 번 버스에 광고:

Hoàng Hà Mobile quảng cáo trên xe bus tuyến 32 tại Hà Nội

Hoàng Hà Mobile quảng cáo trên xe bus tuyến 32 tại Hà Nội

4 – Hoang Ha Mobile, 45 번 버스에 광고:

Hoàng Hà Mobile quảng cáo trên xe bus tuyến 45 tại Hà Nội

영상을 봐주세요:

버스 광고 캠페인과 병행하여 Hoang Ha Mobile은 캠페인을 시작했습니다.호안 끼엠 호수 주변 관광 전기차 광고

하노이에서 버스에 대한 광고 캠페인을 계획하고 있다면 저희에게 연락하십시오 :

contact us 1

정보에 따라 저희에게 연락 할 수 있습니다:

SIXTH SENSE MEDIA COMMUNICATION COMPANY

Hanoi Office

주소 : No. 6 Nguyen Cong Tru, Hai Ba Trung District, Hanoi

핫라인 : 0934519516

Ho Chi Minh Office

주소 : HCMC 10 군 12 구 Su Van Hanh 459 3 층 301 호

핫라인 : 0982513898

이메일: contact@ssm.vn

웹 사이트: https://ssm.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment