Virohto quảng cáo trên hệ thống nhà thuốc Pharmacity Hà Nội

Virohto 고객은 하노이의 여러 지역에있는 Pharmacity 약국에서 광고 캠페인을 운영하고 있습니다.

Virohto 소개:

1996 년 Virohto는 Virohto 안약과 Lipice 립밤의 두 가지 주요 제품으로 베트남에 대표 사무소를 설립했습니다.

1999 년에 Rohto-Mentholatum (베트남)은 GMP 표준을 충족하는 베트남 최초의 제약 공장 인 VSIP Industrial Park (Binh Duong)에 Rohto-Mentholatum (베트남) 공장을 설립하여 가동했습니다. 베트남 시장에 V. Rohto, LipIce, Deep Heat 제품을 생산하기 시작했으며 일본에도 수출했습니다.

2000 년부터 2020 년까지 Rohto-Mentholatum (베트남)은 Sunplay Sunscreen, Refre Deodorant, Acnes Skin Care, OXY Skin Care for “Men”, …..

Pharmacity 정보:

2011 년 11 월에 설립 된 Pharmacity는 베트남 시장에서 최초의 현대적인 소매 약국 체인 중 하나이며 항상 각 고객의 건강 관리 품질을 향상시키는 것을 목표로합니다.

현재 Pharmacity는 호치민시와 하노이, 다낭, Can Tho, Thua Thien Hue, Ba Ria-Vung Tau, Binh Duong, Long An, Dong의 많은 지방과 대도시 전역에 약국 네트워크를 보유하고 있습니다. Nai, Tien Giang … 우리는 베트남에서 2021 년까지 1,000 개의 소매 의약품 및 기능성 식품 매장을 달성하는 것을 목표로합니다. 이와 함께 향후 Pharmacity는 고객에게 최적의 경험을 제공하는 현대적인 소매 약국이되는 것을 목표로 전국적으로 네트워크를 확장 할 것입니다

Pharmacity 약국에서 Virohto의 일부 광고 이미지:

Virohto quảng cáo trên hệ thống nhà thuốc Pharmacity Hà Nội

Virohto quảng cáo trên hệ thống nhà thuốc Pharmacity Hà Nội

Virohto quảng cáo trên hệ thống nhà thuốc Pharmacity Hà Nội

Virohto quảng cáo trên hệ thống nhà thuốc Pharmacity Hà Nội

약국 광고 및 광고 견적에 대한 자세한 내용은 핫라인 : 0934 519 516 (Mr. Trung Anh)에 문의하거나:

contact us 1

SIXTH SENSE MEDIA COMMUNICATION COMPANY

Hanoi Office

주소 : No. 6 Nguyen Cong Tru, Hai Ba Trung District, Hanoi

핫라인 : 0934519516

Ho Chi Minh Office

주소 : HCMC 10 군 12 구 Su Van Hanh 459 3 층 301 호

핫라인 : 0982513898

이메일: contact@ssm.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment