Tổng hợp dự án quảng cáo trên xe ô tô cá nhân (Grab) được thực hiện bởi Sixth Sense Media.