Tổng hợp dự án quảng cáo trên xe ô tô điện được thực hiện bởi Sixth Sense Media.