Tổng hợp dự án quảng cáo trên xe taxi được thực hiện bởi Sixth Sense Media.